Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez AIRTRANS SP. Z O. O. SP. K. dawniej: AirTrans H. Watoła Sp. J.
z dnia 06 marca 2018r.

Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez firmę AIRTRANS SP. Z O. O. SP. K. dawniej: AirTrans H. Watoła Sp. J. z siedzibą: ul. Wolności 90, 42-625 Pyrzowice oraz osoby, którymi firma posługuje sie przy ich wykonywaniu i jej agentami, zwanymi dalej AirTrans lub Zleceniobiorcami, a jej Klientami zwanymi dalej Zleceniodawcą oraz Odbiorcami przesyłek w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek w ruchu międzynarodowym.

2. AirTrans świadczy międzynarodowe i krajowe usługi spedycyjne, logistyczne, przewozowe, celne oraz inne związane z obsługą obrotu towarowego.

3. Usługi pocztowe i kurierskie świadczone przez AirTrans polegają na: przyjmowaniu, transporcie i doręczaniu przesyłek oraz druków bezadresowych. Nie mają one charakteru powszechnego i są świadczone w celach zarobkowych na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 czerwca 2003r., Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2008r., Nr 189, poz. 1159).

4. Podpisanie Listu Przewozowego przez Zleceniodawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz Cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Cennika stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami, stanowią inaczej. Jednocześnie, Zleceniodawca wyraża zgodę, aby AirTrans zlecił osobie trzeciej wykonanie całości lub część umowy o przewóz.

§2

1. Zakres działalności AirTrans obejmuje cały świat.

2. AirTrans świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Działalność spedycyjna, usługi pocztowe i kurierskie

§3

1. W ramach prowadzonej działalności spedycyjnej po spełnieniu wymogów odpowiednich przepisów, pozwoleń oraz licencji AirTrans może przyjąć do przewozu towary:

a) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, a w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń i amunicję.
b) zawierające żywe rośliny i zwierzęta,
c) zawierające zwłoki, prochy i szczątki zwłok ludzkich,
d) zawierające dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.

2. Zakres usług spedycyjnych świadczonych przez AirTrans na rzecz Zleceniodawcy ustalany jest indywidualnie dla każdej przesyłki w zleceniu transportowym, spedycyjnym lub innym ważnym dokumencie i może on obejmować następujące czynności:

- doradztwo w przedmiocie warunków przewozu, wyboru trasy i środka transportu, formalności celnych itp.;
- odbiór przesyłki z miejsca nadania;
- dostawę przesyłki do miejsca załadunku na główny środek transportu;
- przygotowanie przesyłki do przewozu (opakowanie, ważenie, mierzenie, znakowanie);
- sporządzenie dokumentów przewozowych;
- zawarcie z przewoźnikiem umowy przewozu;
- ubezpieczenie przesyłki na okres przewozu;
- składowanie przesyłek;
- odprawa celna;
- przeprowadzenie rozliczenia z przewoźnikiem za Wykonaną usługę;
- podejmowanie czynności w celu uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego oraz innych niesłusznie pobranych kwot związanych z wykonaniem przewozu.

3. AirTrans świadczy określone powyżej usługi spedycji we własnym imieniu, lecz na rachunek Zleceniodawcy. W szczególności, AirTrans może zawierać umowy z przewoźnikami dokonującymi przewozu przesyłki do obsługi spedycyjnej, jak również może powierzyć wykonanie innych czynności zleconych przez Zleceniodawcę osobom trzecim.

4. AirTrans może świadczyć inne nie wymienione wprost w niniejszym Regulaminie usługi spedycyjne i pocztowe na podstawie odrębnej umowy z Klientem.

§4

1. AirTrans przysługuje prawo zastawu na posiadanej przesyłce, celem zabezpieczenia wynagrodzenia oraz innych kosztów i opłat poniesionych w związku z wykonaniem usługi przewozowej lub spedycyjnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, do przesyłek organów władzy i administracji państwowej oraz organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania.

§5

1. Przesyłka po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu przez Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu, bądź może zostać nadana w Punkcie Obsługi Klienta, w godzinach jego pracy.

2. Przyjęcie przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie listu przewozowego AirTrans lub jego podwykonawcy. Oryginał listu przewozowego otrzymuje Nadawca. Na kopii, przeznaczonej dla AirTrans, dokonywane jest potwierdzenie odbioru w formie: imię, nazwisko i podpis Odbiorcy z datą doręczenia przesyłki, druga kopia przeznaczona jest dla Odbiorcy.

3. Zleceniodawca deklaruje w liście przewozowym, spedycyjnym lub w innym równoważnym dokumencie fakt nadania przesyłki z korespondencją.

4. Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu podane w liście przewozowym, spedycyjnym lub innym równoważnym dokumencie w sposób czytelny następujące dane:

- imię i nazwisko, bądź pełną nazwę Nadawcy i Adresata;

- adres Nadawcy oraz Adresata z dokładnym określeniem miejscowości wraz z kodem pocztowym, nazwą ulicy, numeru domu i mieszkania. Wskazane jest również podanie telefonu kontaktowego.

5. Adresatem może być wyłącznie jeden podmiot albo grupa osób zamieszkująca w tym samym lokalu.

6. Zleceniodawca jest zobowiązany wydać przesyłkę bez uszkodzeń, w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz. Opakowanie wlicza się do masy przesyłki i powinno być odpowiednio wytrzymałe oraz nie powodować uszkodzeń innych przewożonych przesyłek. W przypadku niewłaściwego opakowania AirTrans będzie uprawniony do zapakowania przesyłki we właściwy sposób na koszt Zleceniodawcy.

7. Zleceniodawca gwarantuje, że zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo i starannie zapakowana, oznaczona, zadeklarowana, a także, że do przesyłek w przewozie zagranicznym dołączone zostały poprawne faktury handlowe.

8. Nadawca obowiązany jest podać w liście przewozowym rzeczywistą wartość i opis zawartości przesyłki.

9. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich dokumentów wymaganych przez odpowiednie przepisy celne, administracyjne i podatkowe do dokonania przewozu przesyłki i odpraw celnych w transporcie międzynarodowym.

10. Nadawca przesyłki oświadcza, że towary znajdujące się w przesyłce nie są towarami strategicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu, strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 119 z 28 grudnia 2000 r., poz. 1250, z późn. zmianami) oraz nie znajdują się w wykazach określonych w art. 6 ust. 4 i 5 wyżej wymienionej ustawy.

§ 6

1. W przypadku, gdy przesyłka nie zawiera wystarczających danych do zidentyfikowania Adresata, błędny albo niewłaściwy adres zostanie ona zwrócona Nadawcy na jego koszt z adnotacją o przyczynie niedoręczenia oraz zwrotu przesyłki.

2. Przesyłka, której nie można zwrócić Nadawcy oraz doręczyć Adresatowi z powodu braku lub błędnego adresu traktowana jest, jako niemożliwa do doręczenia. W przypadku gdy, przesyłki nie można zwrócić Nadawcy oraz doręczyć Adresatowi z powodu braku lub błędnego adresu firma AirTrans podejmie działania związane z jej likwidacją, zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 53, poz 272 ze zm.). Wobec przesyłek pocztowych zastosowanie mają procedury wskazane w art. 27 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

3. W przypadku, gdy wskazany Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana Zleceniodawcy na jego koszt.

4. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważna jest także odmowa uiszczenia należności za dokonaną przez AirTrans usługę przez Odbiorcę przesyłki.

5. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel AirTrans (lub jego podwykonawca) pozostawia awizo ze wskazaniem o terminie i miejscu odbioru przesyłki albo możliwości zamówienia kolejnej dostawy do swojej siedziby. Koszt drugiej lub kolejnej próby doręczenia przesyłki jest określany w obowiązującej taryfie.

- przeprowadzenie rozliczenia z przewoźnikiem za Wykonaną usługę;

- podejmowanie czynności w celu uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego oraz innych niesłusznie pobranych kwot związanych z wykonaniem przewozu.

3. AirTrans świadczy określone powyżej usługi spedycji we własnym imieniu, lecz na rachunek Zleceniodawcy. W szczególności, AirTrans może zawierać umowy z przewoźnikami dokonującymi przewozu przesyłki do obsługi spedycyjnej, jak również może powierzyć wykonanie innych czynności zleconych przez Zleceniodawcę osobom trzecim.

4. AirTrans może świadczyć inne nie wymienione wprost w niniejszym Regulaminie usługi spedycyjne i pocztowe na podstawie odrębnej umowy z Klientem.

§ 7

1. Za dodatkową opłatą Nadawca może wykupić usługę zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki, w ramach, której AirTrans odeśle Nadawcy zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki przez Adresata z oznaczeniem daty odebrania przesyłki oraz podpisem osoby odbierającej przesyłkę.

2. Przesyłki uznaje się za doręczone z chwilą jej wydania Adresatowi, osobie uprawnionej do jej odbioru, a także przedstawicielowi ustawowemu Adresata lub pełnomocnikowi Adresata po uprzednim złożeniu przez właściwą osobę podpisu stanowiącego potwierdzenie jej otrzymania.

3. Przy wydaniu przesyłki doręczający może zażądać od Adresata lub uprawnionej do odbioru osoby okazania ważnego dokumentu tożsamości.

§ 8

1. AirTrans odmawia zawarcia umowy o świadczenie usług albo może odstąpić od jej wykonania, jeżeli:

a) zawartość lub opakowanie przesyłki stwarza niebezpieczeństwo powstania szkody na osobie lub mieniu osób trzecich albo szkody w innych przesyłkach; właściwe opakowanie przesyłki jest zawsze obowiązkiem Nadawcy, a przyjęcie przesyłki przez AirTrans nie oznacza, iż AirTrans uznaje opakowanie przesyłki za właściwe;

b) na opakowaniu lub w widocznej części przesyłki znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo lub dobra chronione przez prawo;

c) przyjmowanie lub przewóz przesyłki jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów;

d) klient, z którym zawarto stosowną umowę zalega z płatnościami za świadczone przez AirTrans usługi;

e) przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych przez AirTrans albo podwykonawców środków i urządzeń technicznych;

f) przesyłka nie spełnia określonych przez AirTrans warunków wymaganych do zawarcia umowy,

g) przesyłka zawiera rzeczy, których stan jest wadliwy;

h) przesyłka jest nieodpowiednio zapakowana, w sposób który może umożliwić otwarcie przesyłki bez ingerencji w opakowanie lub może umożliwić utratę jej zawartości czy jej uszkodzenie oraz uszkodzenie innych przesyłek w transporcie.

2. AirTrans może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli przesyłka nie spełnia warunków określonych w umowie lub nie dostarczono stosownych dokumentów wymaganych do jej przewozu.

3. Ponadto, AirTrans ma prawo odmówić wykonania usługi z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej.

§ 9

1. Przesyłka otrzymana z Zagranicy przez AirTrans po dopuszczeniu jej przez właściwe organa celne do obrotu w kraju, jest przekazywana do doręczenia.

2. AirTrans wydaje przesyłki do doręczenia w przewidywanym terminie do 21 dni roboczych o ile strony w umowie lub zleceniu transportowym albo spedycyjnym lub innym dokumencie sporządzonym w formie pisemnej nie postanowią inaczej.

3. Zasadą jest doręczenie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych /siedziby/. W przypadku, gdy Odbiorca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, przesyłkę za pokwitowaniem pozostawia się w sekretariacie lub komórce organizacyjnej spełniającej rolę sekretariatu osoby lub organizacji.

§ 10

1. Opłata za przesyłki według ustalonych cen odbywa się na podstawie faktury VAT. Terminy i formy płatności będą uzgadniane każdorazowo ze Zleceniodawcą.

2. Wszelkie cła, podatki, kary, opłaty za składowanie i inne koszty poniesione przez AirTrans w wyniku działań służb celnych, czy innych organów władzy publicznej, jak również w wyniku niedostarczenia właściwej oraz kompletnej dokumentacji, obciążają Zleceniodawcę.

Ubezpieczenie

§11

1. AirTrans oferuje możliwość ubezpieczenia przesyłek zgodnie z warunkami zawartymi w Polisie HDI GERLING.

2. Przedmiot niniejszego ubezpieczenia stanowi wszelkie mienie będące własnością Ubezpieczającego lub klientów Ubezpieczającego i ubezpieczone na ich rzecz zgłoszone do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, przewożone na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w ramach importu lub eksportu związanego z przekroczeniem granicy RP.

3. Suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności HDI GERLING z tytułu każdej szkody wynosi 50.000 euro dla pojedynczego Ubezpieczonego.

4. Franszyza integralna wynosi 1000 zł za każdą szkodę.

5. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następujące rodzaje mienia:

a) żywe zwierzęta i rośliny;

b) mienie przesiedleńcze;

c) złoto, srebro, metale szlachetne oraz wyroby z nich wytworzone, kamienie szlachetne, biżuteria;

d) pieniądze, papiery wartościowe, znaki legitymacyjne;

e) karty pre-paid;

f) ADR grupy I i VII;

g) broń i amunicja.

Zasady odpowiedzialności i postępowanie reklamacyjne

§12

1. W przypadku utraty przesyłki, uszkodzenia albo ubytku w przesyłce lub opóźnienia w dostarczeniu przesyłki terminowej przedstawiciel AirTrans obowiązany jest sporządzić protokół w obecności Odbiorcy lub jego pełnomocnika. Protokół powinien zostać sporządzony w trzech egzemplarzach oraz zawierać następujące informacje: miejsce, datę i godzinę sporządzenia, wykaz uczestników sporządzanego protokołu, opis stanu oraz uszkodzeń przesyłki, okoliczności powstania szkody, przyczynę opóźnienia doręczenia oraz podpisy uczestników sporządzanego protokołu.

2. Przedstawiciel Zleceniobiorcy pozostawia Odbiorcy jeden egzemplarz protokołu, drugi zachowuje dla siebie, natomiast trzeci przekazuje do AirTrans. Protokół, o który mowa w ust. 1, stanowi podstawę do rozpatrzenia reklamacji Odbiorcy i ewentualnej wypłaty odszkodowania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3. Odbiorca ma prawo do żądania komisyjnego odbioru przesyłki z udziałem przedstawiciela Zleceniobiorcy. W takiej sytuacji, sporządza się protokół według zasad i trybu określonych w ust.1 i 2. Wszelkie roszczenia przeciwko AirTrans wygasają wskutek przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń, jeżeli Odbiorca stwierdził szkodę po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§13

1. AirTrans ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek, uszkodzenie lub opóźnienie w dostawie przesyłki terminowej powstałe od jej przyjęcia, aż do jej wydania Odbiorcy w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

2. AirTrans nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, jeżeli utrata przesyłki, ubytek, szkoda w przesyłce lub opóźnienie w jej doręczeniu powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, wynikających z nie zachowania przepisów niniejszego Regulaminu albo z powodu zaistnienia siły wyższej.

3. AirTrans nie ponosi ponadto odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli szkody powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, nie wywołanych winą AirTrans albo z powodu siły wyższej, w szczególności, gdy:

a) przesyłka została nieprawidłowo zaadresowana;

b) Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę bez pozostawienia nowego adresu w dotychczasowej siedzibie lub miejscu zamieszkania;

c) zawartość lub waga przesyłki nie zgadza się z danymi deklarowanymi w liście przewozowym, spedycyjnym lub innym dokumencie;

d) z powodu szczególnej podatności rzeczy na uszkodzenia wynikające z jej wad lub naturalnych właściwości;

e) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,

f) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę;

g) przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca;

h) nadania przesyłki pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków.

4. AirTrans nie ponosi odpowiedzialności, za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi zarówno w stosunku do Nadawcy, Odbiorcy, jak i osób trzecich. Powyższy przepis nie ma zastosowania do usług świadczonych na rzecz konsumentów.

5. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie może przekraczać kwot określonych w liście przewozowym przez Nadawcę, stronę zagraniczną przyjmującą przesyłki do przewozu lub kwoty zadeklarowanej w liście przewozowym przez Nadawcę.

6. Odszkodowanie, za opóźnienie przesyłki terminowej nie może być wyższe niż równowartość kwoty pobranej tytułem opłaty za przewóz.

7. W przypadku przesyłek doręczanych za pobraniem, do chwili wydania przesyłki Adresatowi, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wyłączenie za przesyłkę na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, natomiast odpowiedzialność Zleceniobiorcy za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Zleceniobiorcę faktu ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty. Powyższy przepis nie ma zastosowania do usług świadczonych na rzecz konsumentów.

8. AirTrans zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby formalności celne importowe/eksportowe, którym podlegają przesyłki odbywały się w możliwie najkrótszym czasie. AirTrans nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia, straty czy szkody spowodowane ingerencją służb celnych lub innych organów władzy.

Reklamacja usług spedycyjnych, logistycznych i przewozowych

§ 14

1. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przyjmuje AirTrans.

2. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji (zwanymi dalej Reklamującymi) są:

a) Zleceniodawca lub Nadawca;

b) Odbiorca w przypadku, gdy Nadawca lub Zleceniodawca zrzeknie się pisemnie na jego rzecz prawa do dochodzenia roszczeń.

3. Wszelkie reklamacje winny być zgłoszone na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Reklamujący w terminie 14 dni zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia jego reklamacji.

4. Reklamacje zgłoszone po terminie, nieścisłe lub niekompletne (nie spełniające warunków, o których mowa w Regulaminie), reklamacje uzupełnione po terminie lub wniesione przez osoby nieuprawnione pozostawia się bez rozpoznania.

5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a) nazwę i adres AirTrans,

b) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby Reklamującego,

c) tytuł prawny lub faktyczny reklamacji wraz z uzasadnieniem,

d) potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy w oryginale),

e) oryginał odpowiedniego protokołu /-ów/ lub oświadczenia, o którym mowa w § 12 niniejszego Regulaminu,

f) dokumenty potwierdzające uprawnienie do dochodzenia roszczenia, w szczególności oryginał faktury obejmującej towar nadany do przewozu,

g) kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,

h) nazwę Banku i numer konta bankowego albo adres, na który w przypadku uznania reklamacji należy przekazać należność,

i) podpis Reklamującego.

6. Termin załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionych dokumentów reklamacyjnych. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji, AirTrans poinformuje o tym fakcie Reklamującego na piśmie żądając uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych. Uzupełnienie wszelkich dokumentów powinno nastąpić w terminie umożliwiającym zachowanie 30 dniowego terminu zgłoszenia prawidłowo wypełnionej reklamacji.

7. Po rozpoznaniu reklamacji AirTrans powiadamia Reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:

a) rozstrzygnięcie,

b) uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji,

c) ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania przyznanej należności.

8. Dopuszcza się dołączenie zamiast oryginałów dokumentów - kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata. W przypadku poświadczenia dokumentów przez radcę prawnego lub adwokata, Reklamujący ma obowiązek przedłożyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Reklamującego właściwemu radcy prawnemu lub adwokatowi.

9. Prawo do dochodzenia roszczeń z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszelkich należności, opłat, kosztów i innych wydatków. Powyższy przepis nie ma zastosowania do usług świadczonych na rzecz konsumentów.

§15

Przesyłkę, która nie została dostarczona do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą.

§16

1. Do usług pocztowych ma zastosowanie niniejszy Regulamin z uwzględnieniem poniższych postanowień.

2. AirTrans w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadamia niezwłocznie stosowne służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili jej oględzin przez powyższe służby.

3. W celu uniknięcia naruszenia wyłączności świadczenia usług zastrzeżonych dla operatora publicznego zgodnie z Prawem pocztowym, AirTrans odmawia przyjęcia do przewozu przesyłek, których przyjecie na określonych warunkach stanowiłoby naruszenie ww. prawa.

4. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub odstąpienia od przewozu z przyczyn określonych w Regulaminie, AirTrans zwraca przesyłkę na zasadach określonych w § 6 niniejszego Regulaminu.

5. AirTrans przysługuje prawo zastawu na przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usługi pocztowej oraz z tytułu opłat celnych lub uzasadnionych, dodatkowych kosztów świadczenia usługi, powstałych z przyczyn leżących po stronie Nadawcy.

Reklamacja usług pocztowych

§17

1. Reklamacja usługi pocztowej może zostać wniesiona w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi pocztowej przez AirTrans.

2. Usługę pocztową uważa się za nienależycie wykonaną w przypadku, gdy Odbiorca stwierdził uszkodzenie lub ubytek przesyłki lub jej zawartości z winy AirTrans, w sposób określony w § 12 niniejszego Regulaminu.

3. Usługę pocztową uważa się za niewykonaną, jeżeli przesyłka została utracona z winy AirTrans.

4. Niedoręczoną przesyłkę uważa się za utraconą, jeżeli doręczenie lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia, zgodnie z § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu, nie nastąpiło w terminie 30 dni od daty jej nadania.

5. Podmiotami uprawnionymi do złożenia reklamacji (zwanymi dalej Reklamującymi) są:

a) Zleceniodawca lub Nadawca przesyłki,

b) Odbiorca, w przypadku gdy nadawca zrzeknie się pisemnie na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka zostanie doręczona adresatowi.

6. Reklamacja usługi pocztowej może zostać wniesiona:

a) bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki przez Odbiorcę,

b) w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki - w przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń przesyłki, niewidocznych przy jej przyjęciu,

c) po upływie 30 dni od dnia nadania przesyłki, w przypadku przesyłki utraconej.

7. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a) nazwę i adres AirTrans,

b) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby Reklamującego,

c) rodzaj reklamowanej przesyłki,

d) żądanie reklamacji wraz z uzasadnieniem,

e) kwotę odszkodowania w przypadku, gdy Reklamujący żąda odszkodowania,

f) nazwę Banku i numer konta bankowego albo adres, na który w przypadku uznania reklamacji należy przekazać żądane odszkodowanie,

g) podpis reklamującego.

8. Do zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 7, należy dołączyć:

a) oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń - w przypadku przeniesienia uprawnień przez Nadawcę lub Zleceniodawcę na Adresata,

b) protokół uszkodzenia lub utraty przesyłki,

c) oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń niewidocznych przy przyjęciu przesyłki oraz opakowanie reklamowanej przesyłki,

d) dokumenty potwierdzające wysokość dochodzenia roszczenia, w szczególności oryginał faktury VAT,

e) list przewozowy lub potwierdzenie nadania przesyłki,

f) inne dokumenty wymagane przez AirTrans w trakcie prowadzonego postępowania reklamacyjnego.

9. Dopuszcza się dołączenie zamiast oryginałów dokumentów - kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata. W przypadku poświadczenia dokumentów przez radcę prawnego lub adwokata, Reklamujący ma obowiązek przedłożyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Reklamującego właściwemu radcy prawnemu lub adwokatowi.

10. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacji nie spełnia warunków określonych w ust. 7 lub 8, AirTrans wzywa Reklamującego do uzupełnienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Okresu powyższego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.

11. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w ust. 6 oraz reklamacje, których braków reklamujący nie uzupełnił w terminie określonym w ust. 10 pozostawia się bez rozpoznania.

12. AirTrans rozpoznaje reklamacje usług pocztowych w terminie 30 dni od daty ich wpływu.

13. Po rozpoznaniu reklamacji AirTrans powiadamia Reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:

a) rozstrzygnięcie,

b) uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji,

c) ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności.

14. W przypadku wykonywania usługi pocztowej konsumentowi przysługuje prawo skorzystania z drogi postępowania mediacyjnego przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz postępowania przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Skarga na opóźnienie w dostawie przesyłki

§18

1. W przypadku doręczenia przesyłki po terminie wskazanym w § 9, Adresatowi, Nadawcy lub Zleceniodawcy (zwanymi dalej Skarżącymi) przysługuje prawo do wniesienia skargi na opóźnienie w dostawie przesyłki terminowej.

2. Skargę wnosi się nie wcześniej niż po upływie terminu wskazanego w § 9 dnia od nadania przesyłki i nie później niż po upływie 45 dni od dnia nadania przesyłki.

3. Skarga powinna zawierać:

a) nazwę i adres AirTrans,

b) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby Nadawcy i Odbiorcy,

c) wskazanie osoby Skarżącej,

d) rodzaj przesyłki, której dotyczy skarga,

e) uzasadnienie skargi,

h) kwotę odszkodowania w przypadku, gdy Skarżący żąda odszkodowania, zgodnie z § 13 ust. 6 niniejszego Regulaminu,

f) nazwę Banku i numer konta bankowego albo adres, na który w przypadku uznania skargi należy przekazać żądane odszkodowanie,

g) podpis reklamującego.

4. Do skargi należy dołączyć:

a) list przewozowy lub potwierdzenie nadania przesyłki,

b) inne dokumenty wymagane przez AirTrans w trakcie prowadzonego postępowania.

5. Dopuszcza się dołączenie zamiast oryginałów dokumentów - kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata. W przypadku poświadczenia dokumentów przez radcę prawnego lub adwokata, Reklamujący ma obowiązek przedłożyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Reklamującego właściwemu radcy prawnemu lub adwokatowi.

6. W przypadku, gdy skarga nie spełnia warunków określonych ust. 3 i 4, AirTrans wzywa Skarżącego do uzupełnienia skargi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania. Okresu powyższego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia skargi.

7. Skarga złożona po upływie terminu określonego w ust. 2 oraz skargi, których braków Skarżący nie uzupełnił w terminie określonym w ust. 6 pozostawia się bez rozpoznania.

8. AirTrans rozpoznaje skargę z tytułu opóźnionego doręczenia w terminie 30 dni od daty ich wpływu.

9. Po rozpoznaniu skargi AirTrans powiadamia Skarżącego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu skargi. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:

d) rozstrzygnięcie,

e) uzasadnienie sposobu załatwienia skargi,

f) ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności.

§ 19

1. AirTrans jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonywaniu zleconych usług, chyba, że nie ponosi winy w wyborze zgodnie z przepisami art. 789 oraz art.799 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 18 maja 1964r., Nr15, poz. 93 ze zm.).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odpowiedzialność za ubytek, utratę, uszkodzenie lub inną szkodę w związku z wykonaniem usługi ponosi przewoźnik lub dalszy spedytor, AirTrans niezwłocznie dokona przelewu (cesji) przysługujących mu wobec tych osób uprawnień i roszczeń na Zleceniodawcę.

§20

1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

2. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 90 dni od dnia wniesienia reklamacji.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby AirTrans. Powyższy przepis nie ma zastosowania w przypadku usług świadczonych na rzecz konsumentów.

§21

1. AirTrans gwarantuje klientom Ochronę Danych Osobowych. Dane wykorzystywane będą wyłącznie dla celów świadczonych usług, a także przesyłania informacji oraz materiałów reklamowych, pod warunkiem wyrażenia przez klienta zgody, o której mowa w ust. 3.

2. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

3. Klient wyraża odrębną zgodę na wykorzystanie jego adresu e-mail i przetwarzanie swoich danych osobowych celem przesyłania informacji handlowej. Zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdej chwili odwołana.

§22

1. Regulamin niniejszy znajduje się w siedzibie AirTrans i na stronie internetowej pod adresem: www.airtrans.com.pl. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania sie z Regulaminem przed przekazaniem przesyłki AirTrans.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2011 r.

Masz pytania? Napisz do nas.

Prosimy dodać 9 i 9.
Zapytania ofertowe
Jaka jest suma 1 i 7?